RODO

EUROGRAWER - grawerowanie Toruń- tabliczki znamionowe - wydruk UF - tablice energetyczne -Zapraszamy !

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL). Przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, jak
również danych osobowych Państwa przedstawicieli i pracowników.
Każda osoba działająca w imieniu własnym lub reprezentująca podmiot współpracujący z EUROGRAWER
S.C. W.Lewandowski B.Pudełek
przyjmuje do wiadomości :

 1. Administratorem danych osobowych jest EUROGRAWER S.C. W.Lewandowski B.Pudełek z siedzibą w
  Małej NIeszawce przy ul. Toruńskiej 15a, tel: 56 62 314 99 , mail: biuro@eurograwer.biz
 2. Podstawą prawną przetwarzania jej danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
  ochronie danych osobowych
 3. Cel przetwarzania.
  Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a. realizacja umowy pomiędzy współpracującym podmiotem a Administratorem– w zakresie , w jakim dla jej
  wykonania przetwarzanie jej danych osobowych jest niezbędne ;
  b. obowiązek prawny- w zakresie w jakim przetwarzanie jej danych jest konieczne dla wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na Administratorze ;
  c. prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni produktów i usług Administratora,
  zapobieganie oszustwom lub dochodzenia i obrona roszczeń)- w zakresie, w jakim przetwarzanie jej danych
  jest konieczne dla realizacji w/w uzasadnionych interesów Administratora ;
  d. w przypadku wyrażenia przez nią dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawą
  prawną przetwarzania jej danych osobowych w zakresie wyznaczonym zgodą, będzie również zgoda na
  przetwarzanie danych.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i
  realizacja Umowy będą niemożliwe. Wyrażenie lub brak jej dodatkowej zgody na przetwarzanie danych
  osobowych w celach innych niż związanych z realizacją Umowy, nie będzie miało wpływu na wykonanie
  Umowy.
 5. Jej dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania:
  a. zawarcia i wykonywania Umowy łączącej jej z Administratorem– przez czas trwania umowy i rozliczeń po
  jej ukończeniu;
  b. wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze : przez czas wykonywania obowiązków
  przez Administratora, przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (np.
  podatkowe) lub przez czas , w którym może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np.
  otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;
  c. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: marketingu
  bezpośredniego- przez czas trwania Umowy; zapobiegania oszustwom- przez czas trwania postępowań
  przed właściwymi organami; dochodzenie i obrony roszczeń- przez okres w którym przedawnią się dane
  roszczenia.
  d. w przypadku przetwarzania przez Administratora jej danych osobowych na podstawie jej zgody na
  określone sposoby wykorzystania danych , jej dane będą przetwarzane w okresie wskazanym przy uzyskaniu
  zgody a w razie braku takiego wskazania- do czasu wycofania przez nią zgody.
 6. Jej dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów wskazanych w pkt.4 powyżej. W przypadku
  wyrażenia przez nią dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej dane będą przetwarzane
  również dla celów wskazanych w złożonym przez nią oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
 7. Administrator może przekazać jej dane odbiorcą zajmujących się :
  a. serwisem systemów informatycznych i sprzętu komputerowego, z których korzysta Administrator;
  b. świadczeniem Administratorowi usług doradczych, marketingowych, konsultacyjnych ,audytowych ,
  pomocy prawnej,podatkowej, rachunkowej, działających na zlecenie Administratora;

c. nabywaniem lub windykacją wierzytelności – w razie nieopłacenia przez nią w terminie należności na
rzecz Administratora ;
d. świadczenia usług pocztowych lub kurierskich.

 1. W zakresie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami ma prawo żądać
  od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do
  ograniczenia przetwarzania danych.
 2. W razie udzielenia przez nią dodatkowo zgody na przetwarzanie danych w celach innych niż związanych z
  realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, zgoda może być przez nią
  cofnięta w każdym czasie.
 3. W związku z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora przysługuje jej w zakresie
  przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
 4. W oparciu o jej dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec niego zautomatyzowanych
  decyzji, w tym decyzji , w tym decyzji będących wynikiem profilowania .
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane i udostępniane do państw trzecich (poza Unię Europejską) oraz
  do organizacji międzynarodowych.