Polityka prywatności

EUROGRAWER - grawerowanie Toruń- tabliczki znamionowe - wydruk UF - tablice energetyczne -Zapraszamy !

Szanowni Państwo,

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych przez EUROGRAWER S.C. jest dla nas i naszych pracowników kwestią priorytetową.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywać po dniu 25 maja 2018 roku.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO oświadczamy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych w zakresie prawidłowego przetwarzania danych osobowych oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:

EUROGRAWER S.C. W. Lewandowski, B. Pudełek; ul. Mazowiecka 46/48, 87-100 Toruń, REGON 340703563

Zapewniamy, że nasza firma dostosowała mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań, a dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych i działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres EUROGRAWER S.C.; ul. Mazowiecka 46/48; 87-100 Toruń, telefonicznie pod nr tel. +48 56 6231499 lub bezpośrednio na adres e-mailowy: marketing@eurograwer.biz

Oświadczamy, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas są:

 1. zbierane w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada minimalizowania ilości danych osobowych do treści niezbędnych),
 2. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
 3. chronione za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych przed niedozwolonym, niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zniekształceniem lub uszkodzeniem,
 4. przetwarzane zgodnie z prawem w sposób przejrzysty, jasny i zrozumiały ,
 5. nieprzetwarzane w sposób niezgodny z celem, w jakim zostały zebrane,
 6. ograniczone do tego, co jest niezbędne dla realizacji celów, dla których są przetwarzane,
 7. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane lub ograniczane,
 8. przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 9. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, na następujących podstawach prawnych:

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: Podstawa prawna:
rekrutacji udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach również uzasadniony prawnie interes administratora (art. 6 ust.1 a RODO, art.6 ust.1 f RODO)
zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług, w tym zapewnienia ich oczekiwanej jakości i poprawności niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art.6 ust. 1b RODO)
wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym wystawianie i przechowywanie faktur  oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na pytania i reklamacje niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust.1 c RODO)
dla celów marketingowych administratora, w tym w celach analitycznych, statystycznych i raportowania na potrzeby wewnętrzne udzielona zgoda, a także uzasadniony prawnie interes administratora, (np. lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej (w tym reklamacji), budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) (art. 6 ust. 1 a, f RODO)
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przez nimi (art. 6 ust. 1 f RODO)
w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów (art.6 ust. 1 f RODO)
w celu badania satysfakcji klientów niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest poprawa jakości oferowanych usług (art. 6 ust. 1 f RODO)
w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, ale nie w sposób zautomatyzowany udzielona zgoda oraz niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem  jest marketing bezpośredni usług/produktów Administratora (art. 6 ust. 1 a, f RODO)

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określny czas,
 2. okres przez jaki są świadczone usługi,
 3. okres do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,
 4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 5. okres na jaki została udzielona zgoda.

Informujemy, że

 1. W zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy Państwa dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, firmom wysyłkowym, dostawcom usług IT, bankom (np. w celu dokonania zwrotów), podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym, zgodnie z RODO, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.
 2. Państwa dane otrzymaliśmy od Państwa dobrowolnie, w ramach prowadzonej współpracy handlowej, ze źródeł dostępnych ogólnie, takich jak rejestry handlowe, strony internetowe etc.
 3. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 4. Podanie danych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i  realizacji umowy z EUROGRAWER S.C.

Przypominamy, że:

 1. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. (art.15, 16, 17, 18 RODO)
 2. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. (art.22, 21 RODO)
 3. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda to mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu korzystania przez Państwa z naszych usług, obowiązuje do jej odwołania (art.7 RODO)
 4. Przysługuje Państwu  również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 77 RODO)